Geschiedenis

Het Project Groenveld

In het kader van haar statutaire opdracht heeft de v.z.w. Aktief, Mecenaat Pro K.U.Leuven beslist bij te dragen tot het aanbod van degelijke studentenkamers tegen een sociaal verantwoorde prijs om een matigende invloed uit te oefenen op de kamerhuurprijzen te Leuven.

Daarom is de v.z.w. opgetreden als fondsenverwerver, bouwheer en exploitant van de nu opgerichte studentenresidentie Groenveld.

Woonklaar sinds oktober 1992, is deze residentie gelegen aan de Celestijnenlaan 76-78-80-82 te 3001 Leuven (Heverlee), aanleunend bij de Campus Arenberg.

Vlakbij zijn de faculteiten Wetenschappen, Ingenieurswetenschappen, Bio-ingenieurswetenschappen en het Instituut voor Lichamelijke Opvoeding.

De 320 kamers van het gebouw zijn verdeeld in vier huizen, genaamd naar G. Mercator, R. Dodoens, J.P. Minckelers en S. Stevin.

Financiering

De constructie en inrichting van de studentenresidentie Groenveld bedroeg in het totaal 200 miljoen BF, wat neerkomt op 625.000 BF per studentenkamer. Dit is ook het nominale bedrag van de 320 obligaties die de v.z.w. Aktief, ter financiëring van het project, heeft uitgegeven.

De obligaties hebben een looptijd van 25 jaar, zijn aan toonder en bijgevolg vrij verhandelbaar. Een obligatiehouder kan dan ook zijn obligatie op gelijk welk moment verkopen aan een mogelijk nieuw geïnteresseerde kandidaat. De v.z.w. Aktief zal bemiddelend optreden bij de verhandeling.

Aan deze obligatie is een financieel rendement verbonden dat een rentegenot en een kapitaalmeerwaarde omvat. Daarnaast wordt ook een huurrecht geboden.

De rente is jaarlijks betaalbaar na verlopen termijn op 1 oktober van elk jaar, te beginnen vanaf 1 oktober 1993 en een laatste maal op 1 oktober 2017. De rentevoet zelf evolueert per vijfjaarlijkse periodes van 5,0% tot 7,4% en wordt jaarlijks toegepast op het nominale bedrag van de obligatie.

Zij evolueert als volgt:

van 1.10.1992 tot 30.09.1997: 5,0% of 31.250 BF per jaar

van 1.10.1997 tot 30.09.2002: 5,5% of 34.375 BF per jaar

van 1.10.2002 tot 30.09.2007: 6,1% of 38.125 BF per jaar

van 1.10.2007 tot 30.09.2012: 6,7% of 41.875 BF per jaar

van 1.10.2012 tot 30.09.2017: 7,4% of 46.250 BF per jaar

Naast het jaarlijkse rentegenot is er aan de obligatie ook een kapitaalmeerwaarde verbonden. Immers, aan het einde van de looptijd, dit is op 1 oktober 2017, wordt de obligatie terugbetaald tegen de prijs van 1.000.000 BF. Dit is een een kapitaalstijging van 60% hetzij een cumulatieve jaarlijkse stijging van 2%.

Bovenop het financieel rendement is aan de obligatie ook een huurrecht verbonden.

Dit verzekert aan elke obligatiehouder of aan een door hem aangeduide persoon het recht om een kamer voor het komend academiejaar aan de vastgestelde matige huurprijs te huren. In het academiejaar 1992-1993 bedroeg de huurprijs 5.500 BF per maand exclusief de energiekosten. Deze huurprijs is bovendien gekoppeld aan een vaste indexatie van 3,5% toe te passen vanaf 1 oktober 1993.

Besluit: De interest- en kapitaalopbrengst verrekend per jaar geven in feite een gemiddeld jaarlijks rendement van bijna 7%. Dit financieel rendement moet dan nog vermeerderd worden met de zekerheid dat men een degelijke in rust gelegen en sociaalvriendelijke studentenkamer kan huren aan een matige prijs.

Als de obligatiehouder gebruik wil maken van zijn huurrecht moet hij dit uiterlijk op 31 juli van ieder jaar kenbaar maken aan de v.z.w. Aktief.

Woonstructuur

Zoals reeds gezegd bevat de residentie 4 huizen. Elk studentenhuis huisvest 80 personen verdeeld over autonome leefgroepen van 8 studenten. Elke leefgroep beschikt over:

Aan studenten die meewerken aan het beheer van de residentie (zie verder) wordt een ruimere kamer aangeboden.

In de kelderverdieping is de fietsenberging voorzien. Aan de voorkant van het gebouw zijn parkeerplaatsen aangebracht.

Elke studentenkamer heeft als standaardmeubilair:

De verwarming is elektrisch met individuele teller. De kosten van verbruik in de gemeenschappelijke ruimten worden gelijk verdeeld over de gebruikers.

Leefcultuur

Er wordt gestreefd naar een plaatselijk samenleven en werken dat mede geïnspireerd wordt door de opdrachtverklaring van de K.U.Leuven. Volgende citaten uit deze opdrachtverklaring zijn daarbij richtinggevend:

"Haar programma's integreren de professionele opleiding in een brede ethische, culturele en sociale vorming."

De studentenresidentie biedt de kans, naast het onderwijs dat de studenten genieten, vanuit hun woonomgeving mee te werken aan hun ethische, culturele en sociale bewustwording en vorming. Een harmonisch samenleven van jonge mensen met diverse sociale achtergrond en soms van verschillende nationaliteit vereist duidelijke spelregels en aanvaarde gedragscodes.

Het leven in groep biedt de kans respect voor mekaars gewoonten, waarden, denken en zijn te ontwikkelen. Nieuwelingen komen in een netwerk terecht van mensen die zich reeds op de vrijere, meer zelfzekere manier bewegen binnen het universitaire milieu. Samenwonen van 8 studenten, verschillend van mening, studierichting en sociale herkomst geeft aanleiding tot de verdere ontwikkeling en groei naar volwassenheid.

Leven met buitenlandse studenten blijkt daarenboven enorme kansen te bieden tot uitwisselen van ervaringen, opinies, warden en leefregels. Dit leidt tot meer inzicht en dus ook meer begrip voor andere culturen.

"Bijzondere aandacht gaat naar de blijvende evaluatie van haar onderwijs met het oog op een verhoogde zelfwerkzaamheid van de studenten."

In Groenveld wordt beroep gedaan op de inzet van studenten voor het medebeheer van de residentie. Elke leefgroep heeft zijn eigen gangverantwoordelijke. Daarnaast is er overkoepelend, per 40 studenten, een blokverantwoordelijke. Dit beroep op de inzet van studenten verhoogt hun persoonlijk engagement en doet hen delen in de "zorg" voor het huis waarin ze leven. Ook het scheppen van een gezond studieklimaat behoort tot deze bekommernis.

Zowel de gang- als de blokverantwoordelijken hebben een inbreng bij het uitwerken van de huisfilosofie en het denken over het dagelijkse beheer van Groenveld. Hiertoe komen deze studenten onder leiding van de residente regelmatig samen in vergadering.

"Zij bevordert de vaardigheid om problemen te onderkennen, te formuleren en op te lossen."

Leven als individu in groep biedt enorme kansen en voordelen maar geeft ook aanleiding tot wrijvingen die dienen opgelost te worden.

De leefgroepenstructuur leidt tot het zoeken naar oplossingen waar ieder kan achterstaan. Ze geeft gelegenheid tot het ombuigen van harde standpunten tot leefbare overeenkomsten.

In Groenveld woont men niet alleen!

Residentieel Beheer

Een residente, Karen Goderis, met een master in Sociale Wetenschappen, staat in voor het dagdagelijks beheer van "Groenveld". Ze streeft daarbij om het geheel van 320 studentenkamers zo efficiënt mogelijk te besturen, doch met de nodige aandacht voor het aanwezige "menselijk kapitaal".

Werken aan een warm onthaal van de studenten, luisteren naar hun ervaringen, het uitwisselen van ideeën, geven van vertrouwen, ondersteunen en eventueel bijsturen van intenties van studenten behoren tot de bezorgdheid van de residente en maken dat een vertrouwvol klimaat kan bloeien.

Een correcte houding tegenover de studenten als jongvolwassenen met een eigen mening is een evidente basishouding.